En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:

 • Titular: Molles Malé, SL
 • Adreça: Avgda. Sant Martí, n.2, local 4 , Pol.Ind. Cal Prat, 08692 – Puig-Reig (Barcelona)
 • Telèfon: +34 93 823 40 77
 • Fax: +34 93 823 43 50
 • Correu electrònic: info@mollesmale.cat
 • CIF: B64437247
 • Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, tom, foli, fulla nº B344475

El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del Lloc web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent a cada moment de Protecció de Dades (Reglamento UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.

MOLLES MALE compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L’objecte de la present Política de Privadesa és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d’accessos en xarxes i internet (d’ara endavant, “Lloc web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a MOLLES MALE les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del Lloc web, així com dels seus Continguts.

La present política de privadesa serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents: Dominis: https://www.mollesmale.cat, https://www.muellesmale.es

Informació i finalitat

 • Les úniques dades personals als quals MOLLES MALE tindrà accés seran aquells que l’Usuari faciliti voluntàriament.
 • En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la Web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i l’emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el propi formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.
 • En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, la titularitat dels quals i responsabilitat correspon a MOLLES MALE amb la finalitat de:
  • Prestar-li els serveis i informació sol·licitats.
  • Gestionar i controlar la facturació de les comandes realitzades pels usuaris registrats mitjançant la plataforma electrònica (Tenda Online), obeint aquesta recollida de dades personals a una relació comercial de compra i venda de mercaderies al detall mitjançant catàleg.
  • Gestionar les enquestes, reclamacions, queixes i devolucions pertinents respecte de la compra o servei realitzat atenent a la normativa de qualitat existent.
  • Informar sobre l’empresa, les seves promocions, serveis i inscripció en la newsletter.
  • Poder gestionar la comanda per al seu lliurament per a això cal que les seves dades hagin de ser tractats per proveïdors, com a empresa de transport o missatgeria.
  • Tramitar els serveis dins de l’accés a l’àrea de el ¨client¨ o ¨el meu compte¨ o ¨la meva cistella¨ relatiu al relatiu a la tenda en línia.
  • Comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès.
  • Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
  • Tractar la informació del Blog/xat/comentaris en línia amb la finalitat de resoldre consultes respecte dels productes.
 • Així mateix, en compliment de l’establert amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
 • D’igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte a la gestió de la compra i lliurament del producte contractat amb MOLLES MALE com per exemple amb els proveïdors de transport o missatgeria, així com al majorista si fos el cas, a fi d’explicar a tot moment amb estoc suficient de mercaderies, per atendre i servir les mercaderies adquirides per l’usuari registrat dins de la plataforma electrònica de comandes i en tots aquells supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.
 • Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc web, està autoritzant expressament a MOLLES MALE al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

Connexió a través de les xarxes socials

És possible que alguns dels nostres serveis incloguin funcions per a xarxes socials, com el botó “M’agrada” de Facebook i alguns complements, els botons “Compartir”. A més, vostè pot triar utilitzar l’inici de sessió a les seves pròpies xarxes socials, com Facebook, per iniciar sessió en alguns dels nostres serveis. Si decideix connectar-se mitjançant una xarxa social o un servei similar, és possible que rebem i emmagatzemem la informació d’autenticació d’aquest servei per permetre-li iniciar sessió, així com qualsevol altra informació que vostè triï compartir quan es connecti a aquests serveis. Aquests serveis poden recopilar informació com les pàgines web que va visitar i l’adreça IP i pot establir cookies per permetre el correcte funcionament de les funcions. No som responsables de la seguretat ni de la privadesa de la informació recopilada per aquests tercers. És el seu haver de revisar les declaracions o polítiques de privadesa pertinents als serveis de tercers que utilitza o als quals accedeix o es connecta. Si no desitja que la seva informació personal es comparteixi amb el seu proveïdor de compte de xarxes socials ni amb altres usuaris del servei de xarxes socials, no connecti el seu compte de xarxes socials amb el seu compte per als serveis i no participi en la funció d’interacció social dels serveis.

Consentiment

Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

Igualment, amb la confirmació d’enviament de les dades de caràcter personal a través del formulari previst en el Lloc web i de l’acceptació de les caselles corresponents a aquest efecte, l’usuari atorga consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals a les següents finalitats:

 • La tramitació i gestió dels productes adquirits mitjançant la plataforma electrònica de comandes, facturats pel responsable del Lloc web, d’acord amb el formulari de recollida de dades previst en aquest domini.
 • L’enviament d’informació publicitària d’ofertes i liquidació dels productes oferts dins de la plataforma electrònica de comandes i comercialitzats pel responsable del Lloc web.

L’acceptació per part de l’Usuari del tractament de les seves dades per part de MOLLES MALE , així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.

Qualitat de les Dades

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant MOLLES MALE de bona fe com a mer prestador del servei.

Per tant, és important que les dades facilitades siguin certs, veraços i lícits, reservant-se MOLLES MALE el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de que MOLLES MALE tingui actualitzats a tot moment els mateixos.

Conservació de les dades

MOLLES MALE conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.

En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Al moment en el qual Vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.

Seguretat i protecció

Quant a la seguretat i la protecció, li informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.

Exercici de drets i consultes

Finalment se li informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb MOLLES MALE , bé Avgda. Sant Martí, n.2, local 4 , Pol.Ind. Cal Prat, 08692 – Puig-Reig (Barcelona) Telèfon: +34 93 823 40 77 ax: +34 93 823 43 50 Correu electrònic: info@mollesmale.cat i que en el cas que hagués sofert algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.